Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

1. KÚPNA ZMLUVA

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (v znení neskorších noviel), ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi kupujúcim (zákazníkom) a predávajúcim (prevádzkovateľom obchodu) na základe prijatia objednávky.

2. PRIJATIE OBJEDNÁVKY

Všetky objednávky sú považované za záväzné. Objednávku tovaru je možné uskutočniť buď ako registrovaný zákazník alebo bez registrácie cez internetový systém. O prijatí objednávky je zákazník informovaný cez email.

3. CENY

Všetky ceny sú konečné, teda vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, o čom je povinný informovať zákazníka ešte pred vybavením objednávky.

4. SPÔSOB DORUČENIA

4.1 Slovenská pošta

Zásielka je odoslaná Slovenskou poštou formou doporučenej zásielky v prípade tovaru uhradeného vopred.

Doba doručenia záleží od pošty, mala by byť 2-3 pracovné dni (1. trieda), resp. 3-5 dní (2. trieda). Slovenská pošta negarantuje dobu prepravy zásielky. O odoslaní balíka je zákazník informovaný emailom. Poskytnutie telefonického avíza pred doručením zásielky nie je možné.

4.2 Osobné prevzatie

Po dohode je možné tovar vyzdvihnúť a zaplatiť osobne v Martine na adrese prevádzky v pracovných dňoch 14,00 - 17,00 hod / prípadne dohodou .

5. PLATBA ZA TOVAR

5.1 Platba vopred

Zákazník vopred bezhotovostne uhradí zálohovú faktúru vo výške objednávky. Zálohová faktúra je odoslaná elektronicky ako súčasť emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Tovar je zákazníkovi odoslaný až po prijatí platby na účet predávajúceho.

5.2 Hotovosť

Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti v prípade osobného odberu.

6. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY DODANIA

Pri detailnom popise každého tovaru sa zobrazuje jeho dostupnosť. Informácia o dostupnosti má informatívny charakter, vzhľadom na neustále zmeny v skladových množstvách nie je záväzná.

6.1 Tovar, ktorý je na sklade

Tovar, ktorý je na sklade, je okamžite k dispozícii a je označený informáciou "Je na sklade". Objednávky sú v tomto prípade spravidla odoslané do 2 pracovných dní.

Napriek snahe vybaviť každú objednávku čo najrýchlejšie, predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty. V takomto prípade je však povinný o skutočnosti zákazníka informovať. Zákazník má právo sa rozhodnúť, či túto lehotu akceptuje.

6.2 Tovar na objednávku

Tovar je označený informáciou " Na objednávku ". V prípade objednávky treba vopred uhradiť zálohovú faktúru. Zákazníkovi je najskôr emailom poskytnutá informácia o aktuálnej dostupnosti objednaného výrobku (v popise uvedená doba dodania je do 15 prac. dní ) spolu so zálohovou faktúrou. V prípade nedodržania dohodnutej doby dodania a jej prekročení o 10 kalendárnych dní má zákazník nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie celej výšky zaplatenej zálohy.

7. POŠTOVNÉ A BALNÉ POPLATKY

Poštovné a balné poplatky sú účtované v celkovej cene a to 3 € s dodaním ako doporučená zásielka 2.trieda . (ceny s DPH)

Slovenskou poštou .

 

7.1 Osobné prevzatie

Hotovosť / Zadarmo.

8. OBJEDNÁVKY DO ČESKEJ REPUBLIKY A ĎALŠIEHO ZAHRANIČIA

Informácie o doprave a platbe pre zákazníkov z ČR:
Slovenská pošta vid. aktuálny cenník SLPS po úhrade objednávky na účet

Do iných krajín sú objednávky vybavované individuálne na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. PREVZATIE A KONTROLA ZÁSIELKY

Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí zásielky skontrolovať jej stav a úplnosť obsahu. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia alebo iných nedostatkov je povinný o nich bezodkladne informovať dopravcu vrátane vyhotovenia písomného zápisu o vzniknutej škode. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté počas prepravy zásielky, na ktoré nebola uplatnená riadna reklamácia u dopravcu.

10. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

V prípade neprevzatej zásielky je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady spojené s vybavením objednávky.

11. REKLAMÁCIE

Na všetky produkty sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu prevzatia zákazníkom. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, ktoré nevznikli nesprávnym používaním tovaru. Za nesprávne používanie a za škody vzniknuté používaním produktov predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť. Zákazník je povinný si dodaný a nepoužitý tovar skontrolovať a o prípadných chybách predávajúceho informovať do 3 kalendárnych dní. Povinnosťou predávajúceho je tak isto do 3 dní sa k reklamácii vyjadriť a zákazníka informovať o ďalšom postupe.

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ (objednávateľ ako súkromná osoba - nepodnikateľ) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne tovar so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcemu, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry. Vrátený tovar musí byť primerane zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Vrátený tovar nesmie byť odoslaný formou dobierky.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar a službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

13. OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú spracovávané výhradne za účelom vybavenia objednávky a doručenia tovaru. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a nepovinné s tým, že môžu byť poskytnuté na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov. Podľa citovaného zákona môže zákazník kedykoľvek namietať proti používaniu týchto údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže z databázy aj bez udania dôvodu. Posielanie informačných emailov môže kedykoľvek zrušiť v osobných nastaveniach.

 

14.Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

  • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
  • pracovno– právneho charakteru,
  • súvisiace so službami všeobecného záujmu
  • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
  • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk


15.Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79 Žilina 1

tel.: 041/7632 130

e-mail: za@soi.sk

 

15. Prevádzková doba

Pondelok až piatok

14,00  - 17,00 hod